Центъра

Финансово-счетоводни

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Финансово-счетоводни услуги

В Центъра работят екип от специалисти с необходимата квалификация, компетентност и експертиза, които бихме били ползотворен партньор в счетоводно обслужване на представляваното/ите от Вас Дружество/а(индивидуално според дейността на фирмите).
Ние Ви предлагаме качествено счетоводно обслужване от дипломирани експерт счетоводите, което включва следните дейности:

Счетоводно обслужване

1. Eжемесечно изчисляване на работни заплати на персонала на фирмата, изготвяне и предоставяне на платежна ведомост и справка за дължимите данъци и осигурителни вноски. 2. Изготвяне и подаване по електронен път към НАП на необходимите декларации във връзка с заплатите и осигуровките на персонала. 2. При постъпване на нови служители регистрация на трудовите им договори по електронен път в НАП;
3. изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения на база на бланка предоставена от клиента;
4. водене на трудови досиета на фирмата,както и изготвяне на всички заповеди касаещи персоналът на фирмата.

5. при напускане на персонал оформяне на трудови книжки и изготвяне на изискуеми справки и документи;
6. изготвяне на справки за служителите за ползване на различни социални придобивки (детски надбавки и др. );
7. оформяне на болнични и подаването им за изплащане в НОИ по електронен път.
8. изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки на персонала; 9. изготвяне на платежни за заплати на персонал;

Трудово-правни отношения

1. Eжемесечно изчисляване на работни заплати на персонала на фирмата, изготвяне и предоставяне на платежна ведомост и справка за дължимите данъци и осигурителни вноски. 2. Изготвяне и подаване по електронен път към НАП на необходимите декларации във връзка с заплатите и осигуровките на персонала.

2. При постъпване на нови служители регистрация на трудовите им договори по електронен път в НАП;

3. изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения на база на бланка предоставена от клиента;

4. водене на трудови досиета на фирмата,както и изготвяне на всички заповеди касаещи персоналът на фирмата.

5. при напускане на персонал оформяне на трудови книжки и изготвяне на изискуеми справки и документи;

6. изготвяне на справки за служителите за ползване на различни социални придобивки (детски надбавки и др. );

7. оформяне на болнични и подаването им за изплащане в НОИ по електронен път.

8. изготвяне на платежни нареждания за данъци и осигуровки на персонала; 9. изготвяне на платежни за заплати на персонал;

Консултации по счетоводни и данъчни казуси

Ние ще Ви консултираме в следните направления, свързани с дейността на Вашата фирма:

  1. Данъчно облагане, планиране и разработване на данъчна стратегия на фирмата;
  2.  Социално и здравно осигуряване и въпроси от трудово-правен характер;
  3. Банково кредитиране – избиране на подходяща банкова институция, анализ на предлаганите условия, изготвяне на необходимите документи и др.;
  4. Инвестиционно финансиране – анализ и оценка на инвестиционните проекти и бизнес плановете;

Микро пакет

Счетоводни и данъчни услуги за фирма с до 20 документа месечно

100.00 лева за фирма, нерегистрирана по ЗДДС

180.00 лева за фирма, регистрирана по ЗДДС

 

Посочената цена включва и безплатно ТРЗ обслужване за до две осигурени лица месечно

 

Малък пакет

Счетоводни и данъчни услуги за фирма с 21 до 40 документа месечно

150.00 лева за фирма, нерегистрирана по ЗДДС

250.00 лева за фирма, регистрирана по ЗДДС

Посочената цена включва и безплатно ТРЗ обслужване за до две осигурени лица месечно

 

Стандартен пакет

Счетоводни и данъчни услуги за фирма с 41 до 70 документа месечно

350.00 лева за фирма, регистрирана по ЗДДС

Посочената цена включва и безплатно ТРЗ обслужване за до три осигурени лица месечно

 

Голям пакет

Счетоводни и данъчни услуги за фирма със 71 до 100 документа месечно

450.00 лева за фирма, регистрирана по ЗДДС

Посочената цена включва и безплатно ТРЗ обслужване за до три осигурени лица месечно

 

Индивидуален пакет

За фирма, нерегистрирана по ЗДДС с над 41 документа месечно и за фирма, регистрирана по ЗДДС с над 100 документа месечно

Изготвяме индивидуално ценово предложение

 

За всяко осигурено лице над второто (за Микро-пакет и Малък пакет) и над третото (за Стандартен пакет и Голям пакет) се калкулира по 15.00 лева месечно!

 

Забележки:

  1. За всяко осигурено лице над второто (за Микро-пакет и Малък пакет) и над третото (за Стандартен пакет и Голям пакет) се калкулира по 15.00 лева месечно!


Търсите си Партньор?

„Защото Вашият случай е в центъра на нашето внимание!“

Pin It on Pinterest