ПУБЛИКУВАНЕ/ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ТЪРГОВЦИ

Сподели с приятели

На 30.09.2021 г. изтича крайният срок за заявяване на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) от всички търговци, упражнявали дейност през 2020 г.

За целта всеки търговец представя за обявяне в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписвания, следните документи:

 1. Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 – може да се изтегли от интернет страницата на Търговския регистър http://brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=2;
 1. Годишен финансов отчет, който следва да съдържа:

– Счетоводен Баланс;

– Отчет за приходи и разходи;

– Отчет на парични потоци;

– Отчет за собствен капитал;

– Годишен доклад за дейността;

– Одиторски доклад.

Важно! Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват най-малко баланс/отчет за финансовото състояние и приложение, когато предприятието има задължение за изготвянето му.

 1. Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците/акционерите, респ. протокол-решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение.
 2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове). Декларацията трябва да бъде подписана от представляващия дружеството (управител на ООД/ЕООД; изпълнителен директор на АД).
 3. Документ за внесена държавна такса. Към настоящия момент държавната такса за публикуване на ГФО е 40 лева за подаване на заявления на хартиен носител в офисите на Агенция по вписванията. За заявление, подадено по електронен път, таксата е в размер на 20 лева.

Заявяване и обявяване на ГФО в ТРРЮЛНЦ от съставител на годишния финансов отчет:

Ако документите се подават от заявител, който е и съставител на годишния финансов отчет, към горепосочените документи се прилагат и:

 • Нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството;
 • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.

Важно! Когато счетоводител бъде упълномощен от съответния орган на дружеството да подаде документите за обявяване на ГФО в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, задължително се изготвя пълномощно, което е изрично за представителство пред ТРРЮЛНЦ. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на подписа.

Заявяване и обявяване на ГФО от адвокат пълномощник:

Когато документите не се подават от представляващия дружеството, а от адвокат пълномощник, изпълняващ ролята на приносител, към гореописаните документи се прилагат и:

 • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Изрично писмено пълномощно от представляващия дружеството към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Адвокатското пълномощно за представителство не подлежи на нотариална заверка, като по този начин се спестяват средства и време на клиентите, избрали този вариант.

Представяне за обявяване на ГФО в ТРРЮЛНЦ:

Годишен финансов отчет и останалите документи към него не могат да бъдат изпращани по пощата до Агенция по вписвания, тъй като е необходимо да бъде спазено изискването за проверка на самоличността на заявителя.

Заявление за обявяване на годишен финансов отчет Г2 може да се представи за обявяване в ТРРЮЛНЦ на хартиен носител или в електронна форма, подписан с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Важно за акционерните дружества и командитните дружества с акции! Заявлението за обявяване на ГФО може да се представи за обявяване в ТРРЮЛНЦ само по електронен път.

Санкции за непубликуване на ГФО в ТРРЮЛНЦ:

 1. съгласно Закона за счетоводството:

Глоба от 200 до 3000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец имуществена санкция от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи за отчетния период, за който се отнася, но не по-малко от 200 лева, като при повторно нарушение глобата или санкцията е в двоен размер.

 1. съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

Глоба от 500 до 1000 лева, като ако след налагане на глобата, задълженото лице не представи годишния финансов отчет за вписване, глоба от 500 до 1000 лева за всеки месец до представяне на ГФО за публикуване.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни