ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НПО – СДРУЖЕНИЯ/ФОНДАЦИИ/НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА

Сподели с приятели

Юридически лица с нестопанска цел, които са били учредени и вписани в окръжен съд преди 1 януари 2018 г., имат тригодишен срок (от 1 януари 2018 г. до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден при Агенция по вписванията.

При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и клоновете на чуждестранни ЮЛНЦ се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на ЮЛНЦ, съответно на неговия клон.

За пререгистрацията юридическото лице с нестопанска цел е необходимо да подаде заявление по образец и приложения, изброени по-долу в текста. След като документите за пререгистрацията бъдат подадени в ТРРЮЛНЦ, Агенцията по вписванията ще изисква от окръжния съд по регистрацията на ЮЛНЦ, съответно клона на чуждестранно ЮЛНЦ издаването на удостоверение за актуалното състояние, както и препис от актуалния учредителен акт или устав на ЮЛНЦ, съответно клона на чуждестранно ЮЛНЦ.

Образци на заявленията за пререгистрация на ЮЛНЦ могат да бъдат изтеглени интернет сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (http://brra.bg/), като в зависимост от вида на организацията са:

• За сдружение – Заявление за вписване на обстоятелства относно сдружение А15 (по образец);

• За фондация – Заявление за вписване на обстоятелства относно фондация А16 (по образец);

• За народно читалище – Заявление за вписване на обстоятелства относно народно читалище А17 (по образец);

• За клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел – Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел А18 (по образец).

Кой може да заяви пререгистрация на ЮЛНЦ?

Заявител може да бъде законно представляващия ЮЛНЦ, друго лице в предвидените по закон случай или адвокат с изрично пълномощно.

  • Ако заявлението се подава от лице, различно от представляващия ЮЛНЦ или адвокат, тогава подписа на заявителя върху заявлението трябва да бъде нотариално заверен, както и към него да бъде приложено изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
  • В случай че заявител е адвокат не се изисква нотариална заверка на пълномощното и на заявлението.

Какви са начините за подаване на заявление за пререгистрация на ЮЛНЦ?

Заявленията за пререгистрация на ЮЛНЦ могат да бъдат подадени от горепосочените заявители на хартиен носител в Службите по регистрация във всеки един от офисите на Агенцията по вписванията в страната (независимо къде е седалището на ЮЛНЦ) или в електронна форма подписани с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите за пререгистрация на ЮЛНЦ в електронна форма се подават чрез интернет страницата на ТРРЮЛНЦ, секция „Електронни услуги“, чрез електронния подпис на представляващия ЮЛНЦ или на упълномощения адвокат. Заявлението за пререгистрация не може да се подава чрез електронния подпис на лице, което не е представляващ или адвокат.

Какви са необходимите документи за пререгистрация на ЮЛНЦ?

Към заявлението за пререгистрация се прилагат следните документи:

актуален устав на сдружението или актуален учредителен акт на фондацията (последен вписан в съда), към който е приложен устройствен акт (ако има такъв) на фондацията или актуален устав на народното читалище;

декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец), подписана от законно представляващия ЮЛНЦ или от лицето, което е изрично упълномощено от него, в случай че последното подава документите за пререгистрация;

декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя (по образец), в случай че заявлението са подава от упълномощен адвокат;

изрично писмено пълномощно за адвокат без нотариална заверка на подписа (когато документите се подават от упълномощен адвокат);

изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа за лицето, което подава документите и което не е законно представляващия на ЮЛНЦ

Важно! Всички устави и учредителни актове се подават в копие, заверено от съда по регистрацията или подписано от представляващия, подпечатано с печата на организацията и заверено „Вярно с оригинала“ на всяка страница. Ако в устава или в учредителния акт има лични данни (ЕГН, адрес, данни по лична карта) – следва да се приложи и второ копие, в което личните данни да бъдат заличени.

Важно!: Ако към момента на пререгистрация лицата от управителния орган на ЮЛНЦ (управителен съвет, директор и т. н.) не са вписани в регистъра към окръжния съд, то при пререгистрацията те следва да се заявяват за вписване като се попълнят съответните полета в заявлението за пререгистрация.

При пререгистрация юридическото лице с нестопанска цел се вписва с досегашното си наименование.

Пререгистрацията на ЮЛНЦ е безплатна. При издаване на удостоверение за актуално състояние за целите на пререгистрацията също не се дължи такса.

Със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване (сливане, вливане, отделяне, разделяне). За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

Ако едновременно със заявлението за пререгистрация бъде поискана да бъде вписана и промяна в някое от обстоятелствата, касаещи организацията (изменен устав/устройствен акт, ново седалище и адрес на управление, нови членове на управителния орган или представляващ), за това ново вписване се дължи държавна такса. Съгласно ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА за вписване на промени на сдружение, фондация или клон на чуждестранно ЮЛНЦ се събира държавна такса в размер на 30 лв., в случай че документите се подават на хартиен носител или 15 лв., ако са подадени онлайн чрез интернет страницата на ТРРЮЛНЦ.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни