ВАЖНО ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО ЗА 2019 г.

Сподели с приятели

С Държавен вестник бр. 23 от 14 Март 2020 г., влязоха в сила изменения и допълнения на НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ДО РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /Наредбата/, с които се предвижда следното:

Към ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 се прилагат:

  1. подлежащият на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
  2. декларация от законния представител на търговеца или юридическото лице с нестопанска цел, удостоверяваща приемането от компетентен орган на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността; декларацията е по образец Приложение № 3 към чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредбата и важи за предприятията по чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3 /микропредприятия, малки и средни предприятия/ и чл. 20 от Закона за счетоводството;
  3. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността по отношение на големите предприятия по чл. 19, ал. 1, т. 4 и предприятия от обществен интерес, съгласно § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството.

Предвид промените в Наредбата, управляващият орган на големите предприятия и на предприятията от обществен интерес изготвя документ относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността, а всички останали предприятия изготвят Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредбата.

Наред с документите, посочени по-горе в текста, към ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 се прилагат и:

  • Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
  • Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ;
  • Документ за внесена държавна такса;
  • Адвокатско пълномощно.

Екипът на CENTARA.BG изготвя ЗАЯВЛЕНИЕ Г2 и всички съпътстващи към него документи и ги подава с електронен подпис в ТРРЮЛНЦ на цена от 50 лева с включена държавна такса.

Може да се свържете с нас на имейл office@centara.bg или на тел.+359 890 511 141.

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни