РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

Сподели с приятели

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на сдружение се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и съответните подзаконови нормативни актове.

Дейността на юридическото лице, наричано още „неправителствена организация“ (НПО), може да бъде в обществена или частна полза.

Сдружение в частна полза може да бъде учредено от минимум 3 юридически и/или физически лица, докато за сдружение, което е определено за извършване на обществено полезна дейност, са необходими най-малко 7 физически лица или 3 юридически лица.

При учредяване на сдружението се изготвя следния задължителен комплект от документи:

 1. Решение за учредяване на сдружение;
 2. Копие (препис) от Решението за учредяване на сдружението, в което личните данни на учредителите (ЕГН; ЛНЧ; дата на раждане;) са заличени.
 3. Списък на учредителите – подписан саморъчно от всеки един от учредителите;
 4. Копие (препис) от Списъка на учредителите, в което личните данни на учредителите (ЕГН; ЛНЧ; дата на раждане;) са заличени;
 5. Ако един или повече от учредителите са български юридически лица –Решение на компетентния орган на това юридическо лице – учредител, за участието му в учредяването на новото сдружение и за определянето на негов представител в органите на сдружението, подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило решението;
 6. Ако един или повече от учредителите са чуждестранни юридически лица, които не са регистрирани в ТРРЮЛНЦ или не са учредени по българския закон – документ, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
 7. Устав на сдружението;
 8. Копие (препис) на Устава на сдружението, в който личните данни на учредителите (ЕГН; ЛНЧ; дата на раждане;) са заличени;
 9. Образец от подписа на представляващия на сдружението;
 10. Вносна бележка или приходен касов ордер за извършени първоначални имуществени вноски, ако такива са били предвидени при учредяването;
 11. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, подписана от заявителя, представляващ сдружението;
 12. Пълномощно и Декларация по по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, в случай че документите се подават от пълномощник;
 13. Документ за платена държавна такса – 50 лева при подаване на заявлението на гише, съответно 25 лева, ако документите се подават по електронен път с електронен подпис;
 14. Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружение.

Важно! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А15 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ – или на адвокат с изрично пълномощно.

При допълнителни въпроси може направите онлайн запитване на office@centara.bg, да си запишете час за консултация на място или да се обадите на телефон +359 890 511 141.

 

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни