РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

Сподели с приятели

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията придобива качеството на юридическо лице с вписването ѝ в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията. Процедурата за регистрация на фондация се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и съответните подзаконови нормативни актове.

Дейността на това формирование, наричано още „неправителствена организация“ (НПО), може да бъде в обществена или частна полза.

Водещи при определянето на една организация в частна или обществена полза са целите на нейната дейност. В ЗЮЛНЦ са посочени възможните цели, които една организация в обществена полза би могла да си поставя, а именно:

– развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;

– развитие и утвърждаване на духовните ценности, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

– подкрепа за деца, за хора с увреждания и за лица и общности в риск от социално изключване;

– защитата на човешките права или на околната среда;

– други цели, определени със закон.

 

При учредяването на фондация се изготвят следния задължителен комплект от документи:

 1. Учредителен акт – с нотариално заверен/и подпис/и на учредителя/ите (при учредяване на фондация приживе), или Завещание – в нотариално заверен копие и Акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
 2. Копие (препис) от Учредителния акт или Завещанието с Акта за смърт, в което личните данни на учредителя/ите (ЕГН; ЛНЧ; дата на раждане; адреси;) са заличени;
 3. Решение на учредителя/ите за определяне на състава на органите на фондацията – на управителния орган и на представляващия/ите;
 4. Ако един или повече от учредителите са български юридически лица –- Решения на компетентния орган на това юридическо лице – учредител, за участието му в учредяването на новата фондация и за определянето на негов представител в органите на фондацията, подписан от ръководещия заседанието и лицето, изготвило протокола;
 5. Ако за член на управителния орган на фондацията е избрано юридическо лице – Решения на компетентния орган на това юридическо лице за определяне на физическо лице, което ще го представлява в управителния орган на фондацията (в случай че е различно от законния представител);
 6. Образец от подписа на представляващия;
 7. Вносна бележка за внесеното учредително дарение в набирателна банкова сметка на фондацията;
 8. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ, подписана от заявителя, представляващ фондацията;
 9. Само ако заявлението за регистрация се подава от друго лице, което не представлява фондацията – Пълномощно (без нотариална заверка) и Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ;
 10. Документ за платена държавна такса – 50 лева при подаване на заявлението на гише, съответно 25 лева при подаване на документите по електронен път с електронен подпис.
 11. Заявление А16 за вписване на обстоятелства относно фондация.

Важно! Ако регистрацията се извършва по електронен път, то Заявление А16 може да се подаде само с електронния подпис на заявителя – законен представляващ – или на адвокат с изричното пълномощно.

При допълнителни въпроси може направите онлайн запитване на office@centara.bg, да си запишете час за консултация на място или да се обадите на телефон +359 890 511 141.

 

 

 

Напиши коментар

Още новини

Последвай ни