Новини

Новини

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), което се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията придобива качеството

Прочетете повече »
Новини

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Прочетете повече »
Новини

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

В настоящия материал уточняваме какви са етапите, през които се преминава, за да се регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ в Търговския регистър към

Прочетете повече »
Новини

КАК ДА ПРЕКРАТЯ ЕООД/ООД?

Процедурата по прекратяване и ликвидация на дружество протича в няколко етапа и продължава около 9 месеца. Първи етап: Уведомява се компетентната териториална дирекция на НАП

Прочетете повече »
Новини

ПУБЛИКУВАНЕ/ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ГФО) НА ТЪРГОВЦИ

На 30.09.2021 г. изтича крайният срок за заявяване на годишните финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) от всички търговци, упражнявали

Прочетете повече »

Още новини

Последвай ни